mardi 28 mars 2017

Bakterite valitsus


Oma uurimustesse sukeldunud Samuel Kirotajal pole aega olnud neist kellelegi pikemalt rääkida, ta ei taha seda ka teha enne, kui on olemas mingid konkreetsed tulemused. Nüüd neid juba on. Nimelt on Samuel koos oma sugulase Leo Raudsepaga tükk aega kogunud andmeid salajasest naisteorganisatsioonist, mis võimalikult juba valitseb maailma, teeb seda aga niivõrd varjatult, et jätab mulje, nagu valitseksid mehed, naised aga alluksid neile ja kannataksid diskrimineerimise all. See uurimus on aga pooleli. Naiste maailma ja tema saladuste jälile on meestel raske pääseda, ent uurimise käigus tuli ilmsiks ootamatuid fakte, mis sunnivad väga paljut ümber hindama. Ning mitte ainult naiste ja meeste vahekordades. Nimelt on saanud aina selgemaks, et tegelikult ei juhi inimeste, olgu meeste või naiste käitumist mitte mõistus (seda usuvad ainult need, kel mõistust napilt) ega emotsioonid, vaid ... meie siseorganites ja nahal elavad bakterid! Vähe sellest, et bakterid mõjutavad meie tervist, meie kaalu, meie enesetunnet, meie tundeid ja soove, mõjutavad nad ka meie teadvust, aitavad kujundada meie usku ja maailmavaadet. Bakterite elus on omad tsüklid, mille käigus muutuvad nende vajadused. Vastavalt sellele muudavad bakterid ka meie, inimeste käitumist. On saanud ilmsiks, et sõjad, revolutsioonid ja muud traagilised vapustused inimsoo ajaloos sündisid seetõttu, et bakteritel tekkis suur vajadus värskete inimlaipade järele. Kui see vajadus sai rahuldatud, tuli maa pääle rahu. Kuni järgmise sõja või revolutsioonini. Tuumasõda bakterid valla päästa ei soovi, kuna radioaktiivsed laibad neile ei kõlba. Selgesti on bakterid tekitanud ka religioosseid pöördeid, nende tegevus sünnitas islami, vähemat vahhabistliku islami, mitmesugused pogrommid, nõiajahid ja muud fanaatilised liikumised. Bakterid aitasid võimule Lenini ja Hitleri. Nüüd suunavad bakterid inimesi aina enam elama virtuaalses reaalsuses. Ei ole veel selge, mis on nende eesmärk, kuid karta on, et bakteritel on nüüd, kui suur ilmasõda enam hästi õnnestuda ei taha, kavas sekkuda inimeste ellu ja ajalukku mingil uuel moel. Võibolla on bakteritel kavas anda võim mingiks ajaks naiste käest meeste kätte, võibolla aga teha senini varjatult toiinud naiste võim avalikuks. Ei saa välistada sedagi, et bakterid on oma tegelikkude plaanide varjamiseks suunanud Samueli ja Leot avaldama siintoodud seisukohti. Kui siintoodu ka pole otseselt bakterite inspireeritud, võib ta olla nende poolt tsenseeritud ja toimetatud ja mõlemad mehed on uurimistööga tegelema suunatud bakterite poolt. On kahtlane, kas inimeste elus, loomingus ja taotlustes on üldse midagi, mida bakterid poleks otsustavalt mõjutanud. Take care!

samedi 4 mars 2017

Vene keele ja mõtlemise neutraliseerimine

*

Äsja on ajalehtedes olnud lugeda arvamust, et Eestis on vene keel õiguslikult samal tasemel suahili või tšuktši keelega. Selle vastu ei saa vaielda, kuid asjal on aspekte, mis on avalikkuse eest seni varjul olnud. Teatavasti on keel tihedasti seotud mõtlemisega ja nii on ka vene keel ja vene mõtlemine lahutamatus seoses. Mis tähendab, et võitluses Vene agressiooni ja Vene propagandaga tuleb rohkem tähelepanu pöörata vene mõtlemisele ja vene keelele: venelaste agressiivsus tuleneb ju vene mõtlemise ja see omakorda vene keele eripärast. Nii ongi Euroopa Liidus hakatud tõsiselt tegelema vene keele ja mõtlemise uurimisega ning juba on välja töötatud projekt vene mõtlemise ja keele ümberkujundamiseks. Tulemuseks peab olema keel, mis teeb raskeks või lausa võimatuks agressiivse mõtlemise ja loomulikult ka käitumise. Asjaga tegelnud keeleteadlased ja psühholoogid, kelle hulgas, nagu Samuel Kirotaja teada sai, on ka Eesti spetsialiste, jõudsid järeldusele, et vene keel tuleb neutraliseerida, see tähendab, kaotada ära mees- ja naissugu ning muuta kõik mees- ja naissoost sõnad kesksoolisteks. Näiteks женщина – женщино, мальчик – мальчико, мужчина – мужчино, жопа – жопо, Россия – Россиё, Москва – Москво. Asesõna „tema” tähenduses oleks он ja она asemel ainult оно. Sellise keelereformiga saavutaks Euroopa kaks kärbest ühe hoobiga: vene keel ja vene mõtlemine muutuksid täiesti poliitkorrektseks, sooneutraalsus pääseks Venemaal võidule ja saaks eeskujuks Euroopale ja ülejäänud tsiviliseeritud maailmale. Nüüd on probleem ainult selles, kuidas vene keelt ja meelt ümber kujundada. Selleks tuleb kõigepäält Venemaal võim üle võtta. Seda saab teha, kasutades Vene hübriidsõja meetodeid. Konkreetselt – immutada Vene jõu- ja võimustruktuuridesse hulgaliselt sooneutraalseid, transseksuaalseid, homoseksuaalseid ja muid nendetaolisi inimesi. Neid tuleb leida Venemaa naaberriikidest, ennekõike Baltikumist. Loomulikult peavad need hübriidsekssõdalased omandama perfektselt praeguse vene keele, kehastuma Vene patriootideks. Sellel eesmärgil ongi nüüd Eestis mõnel pool vaikimisi kehtestatud vene keel teise riigikeelena, teisiti ei oleks operatsioon Vene keele ja meele neutraliseerimiseks võimalik. Nii peavad Eesti elanikud esialgu suhtuma vene keelesse mõistvalt, et ettevalmistusi suure Venemaa ümberkujundamiseks mitte häirida.