samedi 28 août 2010

Я враг народа...

Российское инфоагентство Regnum цитирует нашего министра просвещения Тыниса Лукаса, который как будто сказал, что те, кто противятся эстонскоязычному обучению в русских гимназиях, враги Эстонии. Так ли он сказал или не совсем так, но такие взгляды довольно типичны для тех эстонских политиков, в число которых входит Лукас. Мне грустно на это смотреть. Советские власти дали эстонцам учиться на эстонском языке в течение всего периода аннексии (и не оккупации, как любят говорить наши патриоты). В тартуском университете я должен был слушать лишь несколько курсов на русском языке. Могли бы мы иметь хоть чуточку великодушия и не проводить эстонификацию намного усерднее чем Москва проводила русификацию. И что мне совсем непонятно и даже противно, это кампания проводимая нашей языковой инспекцией, которая проверяет знание эстонского языка преподавателей русских школ: какого черта учителям, преподающим по-русски, нужно знание эстонского языка на таком высоком уровне? По-моему это все просто малодушная месть и придирательство. Несмотря на все оккупации и аннексии я не уверен, имеет ли одна община, имеют ли говорящие по-эстонски (или по-русски) моральное право принудить другую общину перейти на другой язык, будь то в школе, на улице или дома. И конечно, в нашей языковой политике много просто откровенной глупости включая тенденцию принудить всех к использованию довольно жестко регламентированного государственного языка. Об этом я немало писал в эстонской прессе.

mardi 24 août 2010

Sofi Oksanen and the Stalin Award

The immense success of Sofi Oksanen's novel "Purge" (Puhdistus) astonishes me. But recalling books I read in my childhood I think I understand it to some degree. In the early fifties of the XX century I had not many books to read in Estonian, and after having read nearly all children's books published in the independent Estonia that were accessible to me I began to read Soviet literature, mostly books for grown-ups. Among those translated were a couple of dozen books by laureates of the Stalin award. I remember some of them that were really well written as Peter the First by Aleksei Tolstoy or In the Trenches of Stalingrad by Viktor Nekrasov. Most of everything else has become something anonymous, a fuzzy whole of half-mythological stories with sadistic Germans and their collaborators as anti-heroes and brave patriotic Partisans as heroes. But nevertheless, these books had a certain appeal, the fitted into some of our deep psychological needs, to our needs for fairy tales, for tales of heroes and villains. Oksanen's book falls into the same category as the Stalinist books of my childhood, only the heroes and anti-heroes have exchanged their role. It's a skillfully written horror story with many corpses. Let it be. My only, but very serious objection to the book is that it pretends to be a realistic story about life in Soviet Estonia in the second half of the XXth century, and seems to have been accepted as such by the public in Europe and America. S. O. who has no direct experience of the time and events she describes has taken parts of our life, sewing them together according to some age-old rules of ideological-mythological literature, and is now selling it in the West. She is selling something that pretends to be our life, but isn't. Our life in the Soviet Union was not a horror story! Of course, there were many horrific episodes, years of terror and counter-terror, but as a whole, we lived a life that was often quite interesting and funny. I cannot approve the idea that my life, the life of my parents, my friends, my colleagues was not a life worth living, that we felt we were prisoners in a large prison camp. The USSR after the death of Stalin was not a prison camp. It was a lousy country, but there were and there are many much more lousy countries in the world. One of my basic convictions is that there is no Devil (probably no God either, but here it's not important). Soviet Union was not a diabolical country. And the lives we lived in the second half of the XXth century in this country were not lived according to some diabolical rules and supervised by the Devil or his henchmen. I don't want anybody to take my life away from me and sell an adulterated version of it to unknowing people abroad. Dixi.

jeudi 19 août 2010

Väikokodanlus malaka iist

Jälki kirotedas väikokodanlikkusest. Seo kõrd saa mööda kaala Jaan Tätte, inäp viil timä austaja. Väikokodanlikkuse vasta lastas kultuurifilosuufia raskesuurtükke tsitaatega, abis omma Lotman, Barthes... Mulle tule miilde üts lugu. Vilniusen om Eesti saatkund, kinkäle ehitedi vahtsene maja. Maja om väega imelik, saadiku pere magamistaren om lõunapuult sain uma neli miitrit korge, sainakappe ole-i oleman. Saalin, kon om koonolekide ja konverentse kotus, ei paistu aknast muud katuse pääl oleva ventilatsiuunivärgi vai muu sääne kraam. Hoovi pääl om maa-alone garaaž, kohe päses mulgust. Mulgu ümbre es ole määnestki aida vai tõket, nii istutiva saatkunna inemise taha puhma, et latse es sattassi alla. Arhitekt olli käünü umma tüüd kaeman ja ütelnü puhmidest, et neo ollev väikokodanligu...

Psühholuug Steven Pinker om kirotanu säändsist asjust peris targaste. Timä näütäs, et modernismin om ettekujotus, et inemise esteetilise väärtusegi omma puhta kasvatuse vili. Et se, mis om illos vai ei, om kotun vai koolin opit. Niimuudu sis tahtva modernisti inemist ümbre kasvatada, opata tõistmuudu ilo kritiiriumme, pästä inemise är väikokodanluse diskriitsest võlust. Kui muu avita-i, piät šokiirmä, inemiisi raputama, tsuskima, ärritämä... Piät nüütämä, kui hirmus om tegelikult seo väikokodanlik hääolemine, kui hirmus om ilo, kui hirmsa omma inemise. Kui rummal om traditsiooniline kunst, arhitektuur... Kui inemise lahti saava raputedus ummist väikokodanlikest nägemisist, saa maailm parembas. Kunstniku, arhitekti ja kultuuriteoreetiku tahtva maailma pästä Umwertung aller Werte läbi. Üts asi om subjektiivne, tuu, et mulle om väikokodanlikkusel uma võlu ja taha-i ma tuust valla saia. Tõne asi om tuu, et suure osa kunsti- ja kultuurieliidi tiidmise inemisest ja timä psühholuugiast omma häbemädä sandi, et näide ilmanägemine om peri koskilt XX sajandi edimätsist aastist, timän om viil naiiv-futurismi jälekeisi nigu usk, et kõkke esi kujonenut saa ümbre tetä, parembas tetä ja nii piätki tegemä. Revolutsiuun om pagenu uulitsilt, barrikaadelt kunstivällänäütusile ja kuntiteoreetikide tekste sisse. A timä ideoluugia om jäänü samas. Iks piät vana är lahkma, vanale vasta hakkama, sis tule uus ja parep.

Traditsiuuniline maastikumaal ei lövvä moderniste ja avangardiste silmin küll määnestki tunnustust, seo om puru-väikokodanlik... A tegelikult näütäs seo maastikumaal, olko Lääne vai Hiina oma ütte ja tõist inemiisin geneetiliselt olevist miildimuisist. Inemine, kiä om kujonenu Aafrika savannen, peläten lõvve ja leoparde, taht olla ümbrusen, koh selä takan om puhm vai sain, mis and kindluse tunde, et kiäki takast kallale ei karga, iihn aga piät olema lake väli vai viikogo. Säänest pilti kaien om inemisel parep tunne ku kaien pilti, koh nii ole-i. Ja inemisel, nigu om ruumipsühholuugia näüdänü, om ka parep olla pargin vai muial, kon pengi takan om puhm ja iinpuul om lagedat. Ku sis tahami inemist ümbre kasvatadaja panemi timä ümbruste, mis ei vast timä vajaduisile, om tulemus inne tuu, et inemisel om ebämukav ja timä püüd muiale minnä. Kui seo ümbrus om pilt vai installatsiuun vai performance vai mis neo kõk omma, timä lihtsalt ignoriir säänest kunsti vaid mis seo kõk om ja kunstnikel ja kunstiteoreetikidel jää-i muud ku kiruda, et inemise omma väikokodanliku ja pruumi viil kangembit šokiteraapia võttid. Tulemus: inemise hoitva avangardist viil kavvembahe. Asi om sandim, ku inemiisile tetäs peris ümbrus, kon timä piät elämä ja tüüd tegemä. Ja õnnetuses om osa arhitekte ka säänest inemiisi ümbrekasvatamise usku vai lihtsalt tahtva uma tsunfti sisen luurberit lõiku. Ja teevä sis maiju ja muud liinaümbrust, kon väikokodanlik inemine hinnäst sitaste tund, mis ei vasta inemise sisse programmiirit vajaduisile. Mul om küll tunne (ja või üteldä, et ka lootus), et säändside pretensiuunega kunst (incl. arhitektuur) kooles vällä ja inemise loomust nakatas tõtitselt arvestama ja seo perrä timä jaos kunsti ja eluümbrust tegemä. Inemine om üts väega vana elläi ja kand hindä sisen miljonide aastide aolukku. Toda ei saa väega kavva ignoriiri.

Нужен ли нам русский язык?

Каарел Таранд пишет, что учиться русскому языку не имеет смысла, русский язык не имеет будущего и нам больше не нужен. Не знаю, нужен ли он нам или нет, но мне русский язык просто нравится, нравится даже больше чем официальный эстонский. Мне жаль, что не владею русским языком в такой степени, чтобы свободно на нем выражать все свои мысли и чувства и действительно стать и русским писателем. Хотя кое-что по-русски и написал и надеюсь писать и в будущем. Русский язык гораздо более естественен чем усердно модернизированный и регламентированный официальный эстонский, и по некоторым характеристикам более близок к коренным финно-угорским языкам чем нынешний эстонский, который мне все труднее считать родным языком.