lundi 24 mai 2010

Russia -- less USSR and more Russian Empire

Our image of Russia is heavily influenced by the recent past, we see Russia as an extension, alter ego of the USSR. In fact, we should see Russia in a longer historical perspective. The USSR is a relatively short-lived phenomenon in Russian history, and its behaviour and ideology are somewhat atypical. The Russian Empire has never wanted confrontation with the West (in the past this meant Britain, France, Germany and the Austro-Hungarian Empire) as a whole. It tried always to find allies in the West, and often succeeded in finding them. Russia has had a special relationship both with France and Germany, and it seems that these special relationships are now firmly reestablished. In relations with Russia it is useful to learn from its imperial history. The USSR of Stalin didn't have any allies, the Russian Empire had. It is a fact of particular importance.

samedi 22 mai 2010

Taha-i suvandeid

Ei saa arva, mille mul ütekõrraga Google'i Chrome läts eestikiilses. Vai õigep om üteldä, et tulliva säändse imeliku
sõna ku suvand ja vaikebrauser ja muu säändse, minkast mul om rasse arvo saia. Ole joba aastit harinenu inglis-
kiilside sõnnuga, taha-i näid kunstlikke sõnnu. Ja minno vihastas tuu, et ilma küsümäldä lätt brauser "eesti"kiilses.
Mu meelest om seo lihtsalt rummal, ku paar aastaka perän tuud, ku programmi tuleva inglise keelen, tetäs kuigimuudu
eestikiilses ja tuu kiil om väega imelik ka. Parep olessi võtta inglise sõna eesti kiilde. Et ei olessi suvand, olessi
optsioon vai optsio. Parep oppi veedü ladina kiilt ku punnitada puul-eestikiilsit IT-sõnnu tetä. Olko ik üts rahvus-
vaheline kiil nigu keskaol olli ladina kiil.

Võrdõiguslikkus ja psühholuugia

Sotsiaalministiirium on käümä pandnu kampaania "stereotüüpe vasta". Idee om seo, et arvosaamine tuust, et
omma oleman mehi ja naisi tüü, om üts stereotüüp. Paar miljonit kruuni pandas tuu pääle, et latskeisile selges
tetä, et nimä võissiva kasvõi sepätüüd tetä ja poiskeisile, et näile sobissi latsiaidniku tüü... Inne ku säänest asja
tetä, võissiva ametnigu luke Simon Baron-Coheni raamatut "The Essential Difference" ja näütüses ka Steven
Pinkeri "The Blank Slate". Ja võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv võissi inne näid raamatid luke ku timä kirotas
kurje kirju muusiumele, kon tetäs poiskeisi mänge päivi. Arvosaamine, et naise omma rumala ja nõrgakese, om
aost maaha jäänü. A prõlla või üteldä, et XX aastasaa arvosaamine, et mehe ja naise erinevuse omma kasvatuse
tulemus, om ka võlsis osutunu. Egäüts, kinkäl om olnud poigi ja tütrit, tiid eski, et näil omma esimuudu huvi
ja tahtmise. Iisraeli kibutsen proomiti latsi õkva üttemuudu kasvatada: poiskese ja latskese opseva üttemuudu
ravvatüüd ja nõglatüüd, püssülaskmist ja söögitegemist. A viimäte lätsiva mehe iks rohkep insineres ku naise ja
naise rohkep oppajis ja meditsiini ja sotsiaaltüü pääle kui mehe.

mercredi 19 mai 2010

Kas tule viil Masingu-usk?

Lue Sommeri-poisi Masingu-luku ja mõtle, et peräkõrd om aig nii kavveh, et Masingule tule uma Paulus nigu Jeesusele tulli. Paulus, kiä es tunne Jeesust, es ole timägä konagi kokko saanu. Jeesuse veli Jakobus toimet tassa Jeruusaleman, timä ümbre olli väiko salgakene inemiisi, es ole vahtse religiuuni tegemises jaksu, es ole päälehakkamist. Inne ku tulli Paulus ja nakse sekeldama, Jeesusele PR-i tegemä, kogouisi luuma. Neo inemise, kiä Masingut tunseva, tiidsevä inemist; tuu inemine es ole paljalt prohvet vai üliinemine, vaihel olli veedu nallakas ja veidergi. Olli sääne inemine, kinkä nimega saa-i minna lunastust ja vahtset ello kuulutama. Nooremba, kiä ole-i Masinguga tutva olnu, lueva timä kirätöid ja näile om timä prohvet, imeinemine. Näist või tulla Masingu-usu apostli. Masingu armulugu olli ammuaigu teedä, huvitav om tuu, kuis tuu lugu muutus kiräniku käen ummamuudu religiuusses luus. Ole-i inäp asi tollen, et vana miis taht noore latskesega sängü minnä, om hoobis üts salaperäne kosmiline draama, kon üts tõselt galaktikalt peri inemine ots tõist. Ja ku löüd, sis piät midägi sündümä, viimäte eski inemisesugu lunastedus saama. Egäpääväne, banaalne saa müstilise tähendüse, nii et või saada Masingu evangeeliumi ütes päätükis. Vaia viil Pauluse kirju ja sis om nätä, mis edesi saa... Tule üts kristluse muudu new age'i sekt, kon om Magellani pilve, reinkarnatsiuun, kon Darwin om kurat ja Bernard Shaw ja mõni tõne omma pühämehe.

Imäkiil

Ole arvo saanu, et ole inemine ilma imäkeeleta... Vanaimä-vanaesä es kõnela eesti kiilt häste, võro ja saksa sõnno ja vorme tulli iks sisse. Imä olli käünü vinne koolin suuremba osa aost, sis elänu ja opnu Saksan ja Prantsusen. Kui olli viil koolipoiskene, naksi imä tõlketöid lugema ja kohendama, timä es ole kinmä uma keelele. Nii es ole imä mu keeleoppaja, ma olli imä oppaja. Raamatuist ja koolist, rohkep küll tõisilt latsilt ku oppajilt sai tuu eesti kiil opitus. Ja nüit, ku lue näütüses haridusministiiriumi suurt ja vägevät plaani, kuis toda eesti keele oppamist-arendamist tävvendädä, tõhustada, parendada jne, siis tuu tekst om kirotet küll säändsen keelen, kumba kuigimuudu imäkeeles ei saa pitä. Mis imäkiil või olla üts kroonukiil?

lundi 17 mai 2010

Europe without Borders

I have several times written and spoken about Europe as a continent without borders. Now, here in Czech republic, I said several times I am a European. Well, I thought that for me, Europe doesn't end on the Irish shores or in the Urals. My Europe extends to Canada and to some degree also to the New England, to Vermont, to Maine... I think I will find it also in New Zealand.

Aryans in Europe

The only groups of people speaking a language called Aryan by linguists are Gypsies -- Roma, Sinti, Kelderash... It is a macabre irony of history that these people were among the ones destined to be exterminated by Nazis as non-Aryan.