mardi 1 septembre 2015

Eesti voolujoonelisemaks? -- За более обтекаемую Эстонию?

Palju juttu Gunnar Oki jt plaanidest meie haridussüsteemi, teaduse, kultuuri ümberkorraldamiseks. Autorid soovivad seda, mis on nüüdses maailmas tingimata vajalik, a must -- riigi konkurentsivõime suurendamist. Sellest ettepanek minna osaliselt üle ingliskeelsele kõrgharidusele, liita väikesed instituudid suuremate ülikoolidega jne. Probleem on selles, et väike rahvusriik ei ole juba iseendast piisavalt konkurentsivõimeline, ei ole ökonoomne. Loomulik siis, et tõhususe, konkurentsivõime huvides tuleb Eestit muuta vähem Eestiks, vähem etnilis-rahvuslikuks riigiks. Mis on paljudele eestlastele jumalateotus, loobumine neist ideaalidest, mile järgi käisid meie rahvuskangelased, meie vaimsed ja poliitilised liidrid. Meie ees on väga tõsine probleem. Ühelt poolt tuleb Eesti muuta voolujoonelisemaks, ökonoomsemaks, teiselt poolt -- säilitada tema eestilikkus. Ma ei ole kindel, et see on võimalik.

Kui seesinane plaan teoks saab, kangastub mu silme ees Eesti, kus aina enam eestlasi räägib inglise keelt, eesti keeles ajavad aga oma asju keeleinspektsiooni valvsa pilgu all siinsed venelased ja neegritest põgenikud.
Много разговоров о плане Гуннара Окка и др. о перестройке нашей системы образования, науки, культуры. Авторы хотят того, что в нынешнем мире абсолютно необходимо, a must -- повышения конкурентоспособности страны. Из-за этого предложение отчасти перейти в сфере высшего образования на английский язык, слить малые институты с крупными университетами, итд. Проблема в том, что малое национальное государство уже само собой недостаточно конкурентоспособна, не-экономична. Естественно, что в интересах эффективности, конкурентоспособности следует сделать Эстонию менее эстонским, менее этническим-национальным государством. Что для многих эстонцев является кощунством, отречением от тех идеалов, которыми руководствовались наши национальные герои, наши духовные и политические руководители. Стоим перед очень серьезной проблемой. С одной стороны необходимо увеличить обтекаемость, экономичность страны, с другой стороны -- сохранить ее эстонский характер. Не уверен, что это возможно.

Если сей план превратят в жизнь, то перед моими глазами мерещится Эстония, где все больше эстонцев говорят на английском языке, а по-эстонски под зорким глазом языковой инспекции общаются здешние русские и беглецы-негры.

Aucun commentaire: